LOGO CORRUPTIE BELGIE

Ons verhaal over de Corruptie

Waar het mee begon:
12 jaar nadat de BBI van Belgie een bezoek bracht aan het kantoor met 6 personen om uitleg te geven hoe de vennootschap ontstaan was in het jaar 2000 in Spanje waar de klanten met omzet overging in een Belgische vennootschap.
Ecommerce stond immers nog in de kinderschoenen en werd niet echt nog begrepen.
Een spaanse vennootschap opgebouwd in spanje en opgericht in het jaar 2000. Met vertalers die op kantoor in Spanje vertalingen verrichten. Er werd zaken gedaan op internationaal niveau.
Na een presentatie gegeven te hebben en de bevestiging gekregen te hebben werd er gevraagd of iedereen nu begreep hoe?

Ecommerce functioneert en hoe omzetten online gegenereerd werden. Volmondig werd ja geknikt.
Echter in de tussentijd bleek dit echter niet het geval te zijn aangezien er blijkbaar al een dossier opgestart was bij het partket en waar Peter van Calster, procureur generaal des Konings op het dossier gezet was.

bbi-belgie
peter van calster

U welbekend:


Wikipedia
Fraudejader van de Belgische Staat
Peter van Calster en diamanten


Beschikking van Peter van Calster van 12 januari 2016
De eerste inverdenkingstelling A,B,C, D.I en DII
De tweedee inverdenkingstelling A, B, C en DI
De derde inverdenkingsstelling B en DI.


Alleen kan in het gehele dossier niet de specifieke omschrijving hiervan gevonden worden bij de beschikking van de inverdenkingsstelling.

peter van calster afluisteren
verdwijnen-contract-politie

Veroordeling:
Een straf van 5 jaar voorwaardelijk, een gedeeltelijke verbeurdverklaring van 2 panden en dan nog dezelfde veroordeling door de FOD. Totaal een schadewaarde opgelegd door dit arrest van rond de 4 tot 7 miljoen. En dat gebaseerd op een compleet gerechtelijke dwaling en opstapeling van fouten, incorrecte conclusies en het ontbreken van bewijs in het dossier opgesteld door het onderzoeksteam Politie Turnhout.
Gelukkig kregen wij medewerking en toestemming van de griffie bij cassatie en een deurwaarder in Brussel die de vaststelling wilde doen van het ontbreken van het bewijs in het dossier. Ach, een foutje van ongeveer 500.000 euro…Dan is er nog bewijsmateriaal zowel door de politie als door de advocaat achtergehouden en dat zijn leningcontracten ook ter waarde van 500.000 euro. Immers je kan een bedrijf niet opzetten zonder kapitaal en privegeld te investeren. Ook de bewijzen van het geld van de priveinvesteringen zijn genegeerd door de rechters.

De cel voor informatievoorziening en terrorisme en de rol van de ING


De ING bank heeft in 2010 een doos met bankafschriften (we waren al klant vanaf 2007) van zowel zakelijk als prive overhandigd aan de CTIf (Cel voor informatievoorziening en terrorisme) met het verzoek:
U kunt hiervan vast een dossier van maken dat het mogelijk maakt om tot een veroordeling over te gaan.
Zo gezegd, zo gedaan.
Er kwam een puzzel van een dossier tevoorschijn met allerlei hoge bedragen zonder daar enig onderzoek naar te doen en keurig gemeld bij het parket en hierbij is direct een strafonderzoek begonnen.
Dat zowel de ING als de CTIF de wet op witwasmeldingen en de wet op de privacy overtrade was niet van belang. Er moest een dossier komen. Nou die kwam er, en hoe.
Dat de bewuste priveafschriften zowel door de politie als door de CTIF in het dossier gevoegd zijn, blijken voor de prive bankafschriften verdwenen te zijn uit het dossier. De vraag is of ze er wel werkelijk ooit in gezeten hebben aangezien dat het bewijs is dat hiermee de wet op witwasmeldingen alsook de privacy wet overtreden is.
Waar gaat het eigenlijk om:
Een complete gerechtelijke dwaling waarbij een niet inwoner van Belgie die belasting betaald had in Spanje ineens als wel inwoner en niet belastingbetaler van Belgie werd bestempeld. En dat aan de hand van ontvangsten en betalingen van de spaanse vennootschap voor de door de ING voorgestelde rekeningen. De kantoren in Spanje zijn in het onderzoek genegeerd.

De advocaat


De advocaat PvE werkzaam bij Everest Law. De advocaat die moedwillig de uitspraak van het arrest van 8 januari 2020 voor 2 maanden achterhield van zijn client waardoor cassatie niet mogelijk was gezien het termijn van 14 dagen. En dan ook nog een deeltje van het arrest heb mogen ontvangen. Want waarom heeft de advocaat de stapels dossiers achtergehouden en de leningscontracten van Spanje achtergehouden? Een hele map met alle huurcontracten van Spanje, de ZEC aanvraag en goedkeuring, telefoonrekeningen en andere rekeningen zijn nooit in het dossier ingebracht.
Cassatieverzoek is dan niet mogelijk ook al is het vonnis van 8 januari 2020 nooit betekend en dat na onderzoek vast is komen te staan dat cassatie het vonnis vernietigd zou hebbn. Waarom zou hij dat nu gedaan hebben? De advocaat handelde in opdracht? Zegt u het maar.
U bent gewaarschuwd…

advocaat belgie pas op

Verbeurdverklaring


De wet
In artikel 43bis, 3e lid Strafwetboek is dus voorzien in de teruggave wanneer de verbeurdverklaring betrekking heeft op de primaire vermogensvoordelen en in de toewijzing wanneer het gaat om het zakelijk subrogaat (vervangingsvermogensvoordeel) of de waarde van het verdwenen vermogensvoordeel (ingeval van een verbeurdverklaring bij equivalent).

Hof van Beroep onjuistheid
Er is beslist tot verbeurdverklaring “als vermogensvoordeel” in de mate dat de desbetreffende woningen deels werden afbetaald met “witgewassen illegale vermogensvoordelen”.
Het gaat dus om een verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek, waarbij het witwasmisdrijf bestaat in het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere zaken (in dit geval: de aankoop van onroerende goederen, deels met winsten verkregen door misbruik van vertrouwen.
Het basismisdrijf dat blijkens deze beslissing geleid heeft tot vermogensvoordelen die vervolgens werden witgewassen, betreft misbruik van vertrouwen. Sommige van deze feiten maakten ook deel uit van de feiten waarover het hof van beroep heeft beslist (namelijk de feiten van de tenlasteleggingen).
Lezing van het arrest leert echter dat het hof van beroep daarnaast ook ondubbelzinnig uitspraak heeft gedaan over het basismisdrijf van sommige feiten van witwassen waarvoor wordt veroordeeld, waarbij met name als basismisdrijf opnieuw misbruik van vertrouwen ten opzichte van vennootschappen wordt vastgesteld (ditmaal evenwel zonder veroordeling voor de respectievelijke basismisdrijven, nu de strafvordering niet tot deze feiten strekte).

Uit het voorgaande volgt ondubbelzinnig dat gelden die middels misbruik van vertrouwen werden onttrokken aan verzoekende partij, vervolgens werden aangewend voor de aankoop van onroerende goederen die gedeeltelijk werden verbeurdverklaard.

Het politieonderzoek en witwassen

Dat de rechtbank van Turnhout een huiszoekingsbevel had afgegeven in 2012 en dat daarvoor de politie eerst vroeg om iedereen aanwezig kan zijn op die bewuste dag als vooraankondiging doet? Hoe belachelijk is dit. En yhoe belachelijk wordt het als het gaat om verkopen van vertaalorders die via banktransacties de bedrijven op de rekening gestort werden. In totaal ging het in die jaren om 15.000 banktransacties.
De poltie probeert met hun huiszoeking iets van deze transacties in huis te vinden?
En als in het verhoor in 2012 ook nog gezegd wordt: Geef het maar toe, jullie reizen van land naar land om die transacties in werking te zetten! Hoe hilarisch wordt dit dan als de transacties gewoon geverifieerd konden worden.
Moet toch wel een wereldreis zijn geweest!!
Dat vervolgens binnen belgie banktransacties van bank naar bank binnen belgie (3 in totaal in 2012) dan ook nog bestempeld worden als verdachte transacties dan wordt de plank helemaal misgeslagen.
Het resultaat is dat er een vonnis ligt met alleen maar bedragen zonder dat daarvoor logica kan worden gegeven.

VERBEURDVERKLARING ZONDER BEWIJS

Herziening in kracht van gewijsde

Elke advocaat wordt geleerd:
Herziening is een bijzondere procedure..
Er moeten 3 advocaten, met aftrek van hun stageperiode, officieel 10 jaar aan de balie hebben Dat de elementen voor een herziening er duidelijk zijn gezien de fouten, hebben we hier in de praktijk een groot probleem.
Er zijn maar een aantal cassatieadvocaten die dienen bij het Hof van Cassatie die dit kunnen indienen. En die hebben ineens allemaal geen tijd. Tot 2 keer aan toe. En als je ze dan benaderd voor een gewone cassatiezaak dan hebben ze ineens allemaal tijd en stromen de offertes binnen.
Er zijn belangrijke elementen die voor herziening van een strafzaak in aanmerking komen.
De voorwaarden die herziening eisen is onder andere valse getuigenissen, verklaringen. Dit is gebleken bij zowel de valse proces verbalen die opgesteld zijn immers het bewijsmateriaal ontbreekt. Maar er zijn heel veel meer fouten gemaakt die tot nietigheid van de proceshandelingen leiden. Zie verder fouten
Een toevallige opmerking. Degene die het rapport van de CTIF heeft opgesteld die nu voorzitter, is toevalling ook nog advocaat general bij cassatie.
De herziening fuctioneert dus ook niet om een gerechtelijke dwaling vast te leggen.

De boekhouding


De gevraagde onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te turnhout is te wijten aan het feit dat er zonder enige verklaring door het boekhoudkantoor J waarvan JP J overleden doordat er buitensporig hoge rekeningcouranten zijn. Alle alarmbellen rinkelen bij zowel de BBI als bij de parketten. Reden om een gevangenisstraf te eisen….
Bij onderzoek blijkt er voor 909 zakelijke facturen ineens prive gezet zijn door dit boekhoudkantoor. De gevraagde onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt omgezet in voorwaardelijk.
En dan schrijft het Hof van Beroep dat de boekhouding klopt..
Technisch gezien is het onmogelijk om de schuld ten late te leggen van de verdachten. Deze hebben immers uit hun database de facturen extract en deze zijn door boekhoudkantoor J. geimporteerd. Het boekhoudpakket van J kan alleen facturen importeren als deze opeenlopend zijn.
En toch ontbreken er 909 facturen. Geen enkele logische verklaring voor te vinden. En de bedrijfsrevisor tekent vrolijk voor accoord.
We hebben een andere bedrijfsrevisor in de arm genomen, een gerenommeerd bedrijf die toch wel met een compleet andere conclusie komt. Boekhoudkantoor J. Te Turnhout heeft duidelijk diverse wetten overtreden wat compleet beschreven staat in een rapport.
De vraag is dan, hoe kan het als het technisch onmogelijk dat deze facturen ontbreken.
Menselijke handelingen?
Als er een onderzoek gevraagd wordt bij de boekhoudersorganisatie wordt het verzoek voor onderzoek wat duidelijk in de brief staat van de rekening courant. Wat schrijft het Hof van Beroep?
“Uit het gevoegde dossier inzake het tuchtonderzoek blijkt dat de boekhouder enkel een tuchtsanctie opliep omdat hij nog betaling vroeg van een factuur zonder rekening te houden met de door hem bezorgde creditnota. Hij werd niet gesanctioneerd voor tekortkomingen in de boekhouding. Overigens had dit tuchtonderzoek betrekking op de verplichtingen inzake de BTW waarvoor de BVBA Uts boetes opliep. In huidig dossier worden geen BTW inbreuken ten laste gelegd.”
Onvoorstelbaar.

Griffie Rechtbank eerste aanleg en het Hof van Beroep

Medio juni 2020 na de uitspraak gehoord te hebben gaan we op onderzoek uit aangezien het een hele vreemde zaak wat hier nu precies gebeurd is. Waar baseerd de rechtbank deze uitspraken nu op. Nu 15 juni 2020 weer de grenzen opgaan in verband met de corona kon er een bezoek brengen aan de griffie van het Hof van beroep. Er is een brief gestuurd waarbij toestemming gevraagd en verkregen is. Zoals ik al eerder melde was ik compleet in shock want ik had deze stukken nooit van advocaat PvE gekregen. In dit dossier wordt verwezen naar cd-roms. Maar in het hele dossier bij het Hof van Beroep te Antwerpen zitten geen CD-Roms.
Als bij de griffie bij het Hof van Beroep navraag wordt gedaan, dan word ik geinformeerd dat die stukken wellicht nog liggen bij de Rechtbank van eerste aanleg in Turnhout. Ik stuur opnieuw een brief met het verzoek om dan inzage te krijgen in het dossier bij de Rechtbank van Eerste aanleg te Turnhout en dit wordt verkregen.
Tot mijn grote verbazing ligt daar een doos met mappen waarvan ik foto’s en een video gemaakt hebt. Immers dit zijn geen inbeslaggenomen stukken, zoals de advcoten beweren, maar alle bankafschriften van de ING van de vennootschappen, bankafschriften van Hoffmann.
Ter ondersteuning van mijn bevindingen, komt het Hof van Beroep erachter medio juli 2020 (waarschijnlijk van een melding van wie dan ook op een van de rechtbanken) dat er stukken achtergebleven zijn bij de Rechtbank van Eerste aanleg te Turnhout en stuurt een brief om deze stukken te sturen naar Antwerpen in september 2020. 8 maanden na het definitieve arrest.
Stel je voor: Er worden dus dossiernummers veranderd, stukken samengevoegd NA in een definitief arrest!! Hier zijn ook foto’s van gemaakt.
Later blijkt dat deze prive afschriften van Hoffmann vanaf 2010 helemaal niet in het dossier zitten. Hoe kan dat nu? Ze zijn zowel door de politie en door de CTIF ingebracht maar helaas ze ontbreken maar daar is wel het vonnis op uitgesproken.
Is dat geen overtreding van het Recht op Verdediging? Maar er wordt gestruisvogeld.
Bij de griffie wordt bij het Hof van Beroep de toegang met een gerechtsdeurwaarder geweigerd. Vastgelegd notabene door de deurwaarder die nu de uithuiszetting doet.

Bij het hof van Cassatie wordt er wel toestemming gegeven en wordt deze onbrekende bankafschriften vastgelegd door een gerechtsdeurwaarder.
Maar
Ineens blijkt in een nog lopende procedure van de BBI ineens die bankafschriften toegevoegd te worden in dat dossier.
Ze zijn tevoorschijn. Echter men beweert ook nog dat deze altijd in het strafdossier hebben gezeten. Helaas blijkt dat het digitale FOD dossier ineens tussen 2021 en heden gegroeid te zijn met een aantal MB.
Gaat het hier niet op lijken dat de bankafschriften doelbewust uit het strafdossier gehaald zijn en dat deze bankafschriften dus altijd in het bezit waren van het parket. Immers de CTIF heeft ons geinformeerd dat die bankafschriften er niet meer zijn in verband met de verjaring?!

ROVERS EN RAVEN VAN BELGIE EN ADVOCATUUR

Veilen van panden


Het valt temeer op dat de FOD met als aanspreekpunt de heer K M de panden alleen maar wil veilen. De FOD eigend de woningen compleet toe door de tenaamstelling te veranderen. De volledige eigenaar van beiden panden is de FOD. Hoe kan dit? Maar had het Hof van Beroep niet gedeeltelijke verbeurdverklaring uitgesproken? Dat houdt toch in dat de FOD medeeigenaar is geworden? Gaat de FOD niet buiten zijn boekje door met machtsmisbruik de panden compleet op hun naam te zetten? En dat ook nog voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Als er een brief geschreven wordt aan de FOD om de betaling te doen van de Engelstraat 15 te Oud turnhout, een van de panden die verbeurdverklaart is, wordt er afwijzend gereageerd. U heeft niets meer te vertellen mevrouw, De staat heeft nu de volledige zeggenschap en we willen niet dat u de verbeurdverklarende bedragen betaald.
Ze willen veilen, alleen maar veilen. Waarom?
Tuurlijk willen ze alleen veilen, Dan gaat het pand voor het laagste bedrag weg, worden er graag envelopjes uitgedeeld naar elkaar en wordt er iedereen beter van behalve u. Want u zal met een restschuld blijven zitten.
Vanwaar die enorme drang en de spoed van de Belgische Staat?
Er wordt een procedure gevoerd met het op straat zetten van een gezin met gehandicapt kind. Koelbloedige Belgische Staat. Wie zijn de kraaien achter de Belgische Staat?