LOGO CORRUPTIE BELGIE

Belgium Legal Errors

fouten hof van beroep

Alle notificaties en oproepingen Rechtbanken

In de strafprocedure vanaf de Rechtbank van Eerste Aanleg totaan Hoger Beroep (uitspraak van 8 januari 2020) geen enkele dagvaarding/betekening of aangetekend stuk naar het juiste adres gestuurd van A.J. H.

In alle stukken naar Spanje is vergeten de woonplaats bij te voegen. Ook zijn er door Deurwaarders fouten gemaakt niet alleen door de woonplaats te vergeten ook nog het onjuiste huisnummer vermeld. En dan nog is de postcode niet bij het adres gevoegd. En dan blijkt ook nog dat betekeningen van deurwaarders naar een verkeerd huisnummer is gestuurd.

parket-belgie-verkeerd-ad
belgie-negeert-de-wet

De wet:

Elke mededeling aan de verdachte kan volgens Art. 32 GW bij gewone brief of bij aangetekende brief aan de griffie en aan het parket worden gericht. Uit het in Art. 32 GW bepaalde, is af te leiden dat de betekening aan de persoon geschiedt wanneer het afschrift van de akte door de deurwaarder aan de geadresseerde zelfs ter beschikking wordt gesteld.

In het geval een gedachte geen bekende gekozen woon of verblijfplaats heeft kan de deurwaarder op grond van Art. 40 GW het afschrift van de akte bij een post aan getekende brief aan de woonplaats of aan de verblijfsplaats in het buitenland sturen.


Aan de niet naleving van de regels in zake de betekening, is nietigheid van de proces handeling of proces akte verbonden, blijkt uit de bepalingen uit Art. 860 tot en met 867 van het Gerechtelijk Wetboek.

Op grond van het bepaalde in Art. 860 van het Gerechtelijk Wetboek kan de proces handeling of proces akte nietig worden verklaard in het geval dit niet is voldaan aan de verplichting, zoals voorgeschreven in de wet en de wet die sanctie op het niet voldoen heeft gesteld.

Court file is full of return sender envelops but Belgium court Ignores them

Conform de procesverbalen van alle zittingen bij het Hof van Beroep is de raadsheer Y. H bij de zaak op 5 september 2018 (conclusietermijnen vaststelling) en bij de zitting van 27 maart 2019 NIET aanwezig geweest. Alleen op de laatste zitting van 13 november 2019. Rechters kunnen dus niet zomaar tijdelijk invallen, op straffe van nietigheid van de uitspraak.

Art. 779 Ger.W. bepaalt dat de rechters, die het vonnis wijzen, alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond. Een en ander op straffe van nietigheid. Conform art. 779 Ger.W. mag een rechter slechts uitspraak doen wanneer hij deel heeft genomen aan elke terechtzitting waarop de zaak aan bod kwam.

Een rechter kan zich ter terechtzitting dus niet laten vervangen door een collega bij gebreke waaraan de uitspraak de rechter nietig is. Wanneer een zaak in voortzetting is gesteld en een rechter die reeds heeft deel genomen aan de debatten niet kan zetelen, zal de zaak derhalve dienen uitgesteld te worden dan wel volledig dienen hernomen te worden.

De rechter wordt verondersteld te weten over welke zaak hij oordeelt: : “Si judicas, cognosce”. Kennis van zaken (Sachverständnis): cfr doelstelling 779 Ger.W. n (K. Wagner, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 560, nr. 591). De zetel die uitspraak verleent moet principieel uit die rechters zijn samengesteld die alle vorige rechtszittingen in deze zaak bijwoonden (Cass. 4 oktober 2000, JLMB 2001, 456). Het beginsel van de continuïteit van de samenstelling van de zetel impliceert een verbod tot  beraadslaging voor de rechter die geen volledige kennis van zaken heeft doordat hij niet alle zittingen van de betreffende zaak heeft bijgewoond.

De rechter mag niet zomaar invallen NIET TOEGESTAAN EN EN TOCH GEBEURD HET

Het gerechtdeurwaardelijk beslag op onroerende goederen


Eerste beslag gedaan door deurwaarder op 28-9-2012 (voor een periode van 5 jaar tot 28-9-2017) met verzoekschrift van de onderzoeksrechter te Turnhout. Dit is niet ingeschreven bij het 1ste hypotheekkantoor te Turnhout alshoewel dit wel vermeld is op het originele exploot dat dit gedaan is. Dit op straffe van een schadevergoeding conform de wet. Het bedrag van het bewarend beslag wordt wel vermeld in dit bewarend beslag.

beslaglegging-huis

Niet ingeschreven bij het hypotheekkantoor te Turnhout, artikel 1430 Ger W, 1432 Ger W


Niet bestaand beslag aangezien het niet in de voorgeschreven termijn ter overschrijving is aangeboden art 1433 Ger W en 1434 Ger W
Betekend aan A.J. H aan een verkeerd adres met ontbreken woonplaats en postcode te Spanje en de wet schrijft voor dat dit moet gebeuren binnen 24 uur zie art 142 art 4.


Art. 1430 vierde lid ontbreekt 2° een getuigschrift van de[1Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie] met eventuele vermelding van alle bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende die goederen

Wie maakt de Puinhoop?

Verzoekschrift bewarend beslag van de substituut procureur generaal bij het Hof van Beroep d.d. 30 oktober 2018.
Dit bewarend beslag is gedaan op 12 november 2018.
Samenvatting fouten in beslag van 12-11-2018

1. Betekend aan A.J. H aan een verkeerd adres met ontbreken woonplaats en postcode te Spanje en de wet schrijft voor dat dit moet gebeuren binnen 24 uur zie art 142 art 4.


2. Ontbreken van het bedrag van het bewarend beslag in het verzoekschrift van de substituut procureur general van het Hof van beroep. Art. 1431 schrijft dit voor op straffe van nietigheid.


3. Art. 1568 vierde lid is niet vermeld in de dagvaarding alhoewel hier wel naar verwezen wordt. Op straffe van onontvankelijkheid.


4. Art. 1430 vierde lid ontbreekt 2° een getuigschrift van de[1Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 met eventuele vermelding van alle bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende die goederen
Beide bewarende beslagen zijn nietig c.q. niet ontvankelijk omdat niet aan de vereisten voldaan is.


Er is niet voldaan aan de art 1435-1436-1437-1438-1439 van het Ger Wetboek.

Ook tweede keer Puinhoop

Dit zijn nog niet alle fouten

Click hier voor de rest van de fouten van de Belgische Staat