LOGO CORRUPTIE BELGIE

De advocaten en hun Besloten Venootschappen in Real Estate

advocaten hebben onroerende goed bvs in belgie

Het meest verbazingwekkend is dat een advocaat zich beschermd door het oprichten van een Besloten Vennootschap waarbij de omschrijving is van de Vennootschap het juridisch advies geven en als advocaat optreden en ingeschreven staan bij de Balie van Advocaten. Logisch en heel normaal.

Het wordt niet normaal als blijkt dat er verschillende Besloten Vennootschappen opgesteld zijn waarvan de omschrijving de volgende is:

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven. Zij mag, hetzij alleen, hetzij met  anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
Zij mag een eigen roerend en onroerend vermogen opbouwen en beheren:


A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;


B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aangeganen verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.


C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.

Alle informatie is geheel terug te vinden online alhoewel sommige advocaten en advocatenkantoren Besloten Vennootschappen op hun kantooradres of op hun prive adres te vinden zijn.

Helaas verdoezelen sommigen de eigenaar door de eigenaar van die Besloten Vennootschap een Besloten Vennootschap te zijn en dan alle zeggenschap toe te kennen aan de boekhoudkantoren.

 

advocaat en geld

Dit klinkt toch wel heel bekend in de oren. Het verhullen van de oorsprong van de gelden. Staat dat niet in het wetboek van strafrecht? Het met opzet de herkomst van de gelden te verdoezelen? Gaat dit verhaal niet over onterecht beschuldigd worden van witwassen van wit geld? en waarbij een behoorlijke overwaarde van onroerende goederen in het spel is?