LOGO CORRUPTIE BELGIE

Juridische Fouten deel 2

Wat er nog meer misgegaan is in dit dossier

Verbeurdverklaring

Het vonnis is uitgesproken op 8 januari 2020. Ondanks dat er geen betekening is geweest van het vonnis en geen vonnis is gestuurd per post is de eigendomsoverdracht overgeschreven op 21 januari 2020. Alhoewel er in het mijnminfin online staat dat het gebeurd is op 8 januari 2020. Dan nog is de Belgische Staat in overtreding immers de officiele datum van het in kracht van gewijsde is 8 januari +15 dagen om cassatie aan te tekenen was 23 januari 2020.

Conform Art. 43bis

“De bijzondere verbeurdverklaring van de onroerende goederen moet of kan, naargelang de rechtsgrond die dit bepaalt, door de rechter worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door het openbaar ministerie schriftelijk werd gevorderd.

Dit is gebeurd.

belgische-wet-respect-verloren

Echter:

De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie strekkende tot de verbeurdverklaring van een onroerend goed, dat niet strafrechtelijk in beslag is genomen overeenkomstig de toepasselijke vormvoorschriften, wordt op straffe van onontvankelijkheid kosteloos ingeschreven op de kant van de laatst overgeschreven akte of het vonnis bedoeld in artikel [4 3.30, § 1, van het Burgerlijk Wetboek]4. Het openbaar ministerie voegt een bewijs van de kantmelding bij het strafdossier voor de sluiting van de debatten. Het openbaar ministerie vordert de kosteloze doorhaling van de kantmelding, als daartoe grond bestaat.

Het strafrechtelijk beslag dat gevorderd is, is niet ontvankelijk maar daarmee is ook niet aan de vorm vereisten voldaan conform art. 43bis inzake de hiervoorgenoemde waardoor de verbeurdverklaring onontvankelijk is.

 

Ze doen maar wat Onzorguldigheid in strafzaken

0
advocaten in dit dossier - alleen maar rekeningen - verheerlijken alle fouten